Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav k únoru 2019

      I.        Název a adresa správce údajů

Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a ostatních národních zákonů na ochranu údajů členských států a dalších ustanovení o ochraně údajů je:

Georg Börner Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH und Co. KG

Heinrich-Börner-Str. 31

36251 Bad Hersfeld

Německo

06621-175-0

michael.spies@remove-this.georgboerner.de

www.georgboerner.de

     II.        Kontaktní údaje pověřence pro ochranu dat

Pověřencem pro ochranu dat správce údajů je:

DataCo GmbH

Dachauer Straße 65

80335 München

Německo

datenschutz@remove-this.dataguard.de

www.dataguard.de

   III.        Obecné informace o zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme v zásadě jen tehdy, pokud je to nezbytné pro poskytnutí funkčních webových stránek, obsahu a našich služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na případy, kdy předchozí souhlas není možný na základě skutkových důvodů a zpracování dat je povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR – německy DSGVO).

Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. To se týká také úkonů při zpracování, které jsou nutné k provádění předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. d Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování nezbytné k zachování oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob a pokud zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřevažují nad výše uvedeným zájmem, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

3. Vymazání dat a délka jejich uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uchovávání. Mimo to mohou být údaje uchovávány, pokud to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech EU nebo jiných předpisech, kterým správce údajů podléhá. Zablokování nebo vymazání údajů proběhne také tehdy, pokud uplyne doba uložení předepsaná uvedenými normami, pakliže není zapotřebí další uchovávání údajů za účelem uzavření smlouvy nebo z důvodu plnění smlouvy.

   IV.        Práva subjektu údajů

Pokud budou zpracovávány Vaše osobní údaje, jste ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů subjektem údajů a vůči správci údajů máte následující práva: 

1. Právo na poskytnutí informací

Od správce údajů můžete požadovat potvrzení o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se Vás týkají.

Pokud osobní údaje zpracovává, pak od správce údajů můžete požadovat poskytnutí následujících informací:

  1. účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány;
  1. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
  1. příjemci, popř. kategorie příjemců, kterým byly Vaše osobní údaje zveřejněny nebo ještě zveřejněny budou;
  1. plánovaná doba uložení Vašich osobních údajů nebo v případě, že nejsou k dispozici konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uložení;
  1. právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování údajů správcem údajů nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování;
  1. právo stěžovat si u dozorčího orgánu;
  1. veškeré dostupné informace o původu dat, pokud nejsou osobní údaje shromažďovány u subjektu údajů;
  1. existence automatizovaného procesu rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a přinejmenším v těchto případech – průkazné informace o použité logice a rozsah a zamýšlené účinky takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo, požadovat informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V tomto ohledu můžete požadovat odpovídající záruky podle čl. 46 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů v souvislosti s předáváním údajů.  

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce údajů provedl opravu a/nebo doplnění údajů, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce údajů musí opravu neprodleně provést.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

  • pokud zamítnete poskytnout správci údajů lhůtu, která by mu umožnila, zkontrolovat správnost osobních údajů, které se Vás týkají;
  • zpracování je nezákonné a Vy odmítnete vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
  • správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, Vy je však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo
  • pokud jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a ještě nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad Vašimi důvody.

Pokud bude zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, smí být tato data – nehledě na jejich ukládání – zpracovávána pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bude omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, bude Vás správce údajů informovat dřív, než bude omezení zrušeno.

4. Právo na vymazání

a) Povinnost vymazání

Od správce údajů můžete požadovat, aby neprodleně vymazal osobní údaje, které se Vás týkají a správce údajů je povinen, tyto údaje neprodleně vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

  1. Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jiným způsobem zpracovávány.
  1. Zrušíte svůj souhlas, o který se podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů zpracovávání opíralo, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování.  
  1. Podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody ke zpracování, nebo podle čl. 21 odst. 2 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů vznesete námitky proti zpracování.
  1. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány neoprávněně.
  1. Vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, vyžaduje splnění zákonné povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterému správce údajů podléhá.
  1. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

b) Informace třetím osobám

Pokud správce údajů zveřejnil údaje, které se Vás týkají a je podle čl. 17 odst. 1 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupné technologie a implementační náklady přiměřená opatření, také technického rázu, aby informoval správce údajů zodpovědné za osobní údaje, kteří osobní údaje zpracovávají, o tom, že od nich jako subjekt údajů požadujete vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replik těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

  1. k výkonu práva na svobodu projevu a informace;
  1. ke splnění zákonné povinnosti, která podle unijního práva nebo členských států, kterému správce údajů podléhá, vyžaduje zpracování, nebo ke splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se uskuteční ve výkonu veřejné moci, která byla přenesena na správce údajů;
  1. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a čl. 9 odst. 3 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů;
  1. pro archivní účely veřejného zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v odstavci a) může znemožnit nebo vážně ovlivnit dosažení cílů tohoto zpracování, nebo
  1. k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

6. Právo na informace

Pokud jste vůči správci údajů uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, pak je správce povinen, oznámit všem příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje předány, tuto opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, pakliže se toto neprokáže jako nemožné nebo spojené s nepřiměřenými náklady.  

Vůči správci údajů máte právo být informování o těchto příjemcích.

 

7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli správci údajů, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů, aniž byste byli omezeni správcem údajů, kterému jste Vaše osobní údaje poskytli, za předpokladu, že  

  1. je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a
  1. zpracování probíhá pomocí automatizovaného procesu.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly přenášeny přímo z jednoho správce údajů na druhého, pokud je to technicky možné. Svobody a práva jiných osob nesmí být tímto narušeny.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, která byla na správce údajů převedena za účelem zajištění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je prováděn při výkonu veřejné moci.

8. Právo vznést námitky

Máte právo, kdykoli z důvodů, které plynou z Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají a jejichž zpracovávání probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e nebo f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů; to platí i pro profilování založeném na těchto ustanoveních.

Správce údajů pak již nebude zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, pakliže neprokáže závažné legitimní důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem.

Pokud máte námitky vůči zpracovávání pro účely přímého marketingu, pak už osobní údaje, které se Vás týkají, nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Máte možnost, v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo vznést námitky prostřednictvím automatizovaných procesů, u kterých byly použity technické specifikace.

9. Právo na zrušení prohlášení o souhlasu s ochranou údajů

Máte právo, kdykoli zrušit Vaše prohlášení o souhlasu s ochranou dat. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho zrušení.

10. Automatizované rozhodování případ od případu včetně profilování

Máte právo, nepodřizovat se rozhodování, které se zakládá výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování, které by mělo právní účinek nebo by Vás podobným způsobem závažně ovlivnilo. To neplatí, pokud je rozhodnutí

  1. nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů,
  1. přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým správce údajů podléhá a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k zachování Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů nebo
  1. se uskuteční s Vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, pokud čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů neplatí a nebyla přijata přiměřená opatření na ochranu práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

Vzhledem k případům uvedeným v bodech 1. a 3. přijme správce údajů přiměřená opatření tak, aby zachoval práva a svobody a Vaše oprávněné zájmy, k čemuž přinejmenším náleží právo na vydobytí zásahu osoby ze strany správce údajů, právo na uplatnění své záležitosti a zpochybnění rozhodnutí.

11. Právo na stížnost u dozorčího orgánu

Nehledě na jiný správní nebo soudní opravný prostředek máte právo na stížnost u dozorčího orgánu, a to zejména v členském státě Vašeho místa bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud jste toho názoru, že je při zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušováno Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.  

Dozorčí orgán, u kterého byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

     V.        Poskytnutí webových stránek a vytvoření log souborů (logfiles)

1. Popis a rozsah zpracování dat

Při každém vstupu na naše internetové stránky sbírá náš systém automaticky data a informace ze systému počítače, který na stránky vstoupil.

Shromažďují se následující data:

  • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
  • Operační systém uživatele
  • Poskytovatel internetových služeb uživatele
  • IP adresa uživatele
  • Datum a čas přístupu
  • Webové stránky, ze kterých se systém uživatele vstoupil na naše internetové stránky

Tato data jsou ukládána v log souborech našeho systému. Ukládání těchto dat společně s jinými osobními údaji uživatele se neuskutečňuje.

 

 

2. Účel zpracování dat

Dočasné ukládání IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. Z tohoto důvodu musí být IP adresa uložena po dobu trvání relace.

Ukládání do log souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Dále tato data slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocení dat pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá.

Z těchto důvodů máme také oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání dat a log souborů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

4. Doba uložení

Údaje budou smazány, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu jejich sběru.  V případě shromažďování dat za účelem poskytnutí webové stránky je tomu tak v případě ukončení příslušné relace.  

V případě ukládání dat v log souborech je tomu tak nejpozději po uplynutí sedmi dnů. Je možné další ukládání. V tomto případě budou IP adresy uživatelů vymazány nebo abstrahovány tak, aby už přiřazení klienta, který na stránku vstoupil, nebylo možné.

5. Možnost podání námitek a možnost odstranění

Shromažďování dat za účelem poskytnutí webové stránky a ukládání dat do log souborů je pro provoz internetových stránek nezbytné. Ze strany uživatele proto neexistuje možnost podání námitek.

     VI.        Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našich internetových stránkách existuje možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Při přihlášení k odběru newsletteru jsou k nám odeslány údaje z formuláře.

  • E-mail
  • Jméno
  • Datum a čas registrace

V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletteru nedochází k poskytování údajů třetím osobám. Údaje se používají výhradně pro odesílání newsletteru.

2. Účel zpracování údajů

Získaný e-mail uživatele slouží k doručování newsletteru.

Ostatní osobní údaje získané v rámci přihlášení slouží k zabránění zneužití služeb nebo použitých e-mailů.

 

 

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracovávání údajů získaných po přihlášení k odběru newsletteru uživatelem je při předložení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebude nutné dosáhnout účelu jejich shromažďování. E-mail uživatele bude uložen podle toho, jak bude aktivní odběr newsletteru.

Ostatní osobní údaje shromažďované v rámci registračního procesu jsou obvykle vymazány po uplynutí sedmi dnů.

5. Možnost podání námitek a možnost zrušení

Odběr newsletteru může příslušný uživatel kdykoli vypovědět. K tomuto účelu existuje v každém newsletteru odpovídající odkaz.

Zde je také umožněno odvolání souhlasu s ukládáním osobních údajů získaných během procesu registrace.

   VII.        E-mail

1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našich internetových stránkách je možné nás kontaktovat prostřednictvím poskytnutého e-mailu. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele získané pomocí e-mailu.

V této souvislosti nedochází k předávání dat třetím osobám. Údaje jsou použity výhradně pro zpracování konverzace.

2. Účel zpracování údajů

V případě navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu máme také potřebný legitimní zájem na zpracování údajů.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro zpracování údajů, které byly získány v průběhu zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Pokud je e-mail zaměřen na uzavření smlouvy, pak je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebude nutno dosáhnout účelu jejich sběru. Pro osobní údaje, zaslané e-mailem je tomu tak v případě, že byla ukončena konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena tehdy, když lze z okolností vyvodit, že byla skutková podstata nakonec objasněna.

Dodatečné osobní údaje získané během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

5. Možnost podání námitek a možnost odstranění

Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím e-mailu, pak může kdykoli vznést námitky proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

Veškeré osobní údaje, které byly uloženy v průběhu konverzace, budou v tomto případě smazány.

   VIII.        Žádost o pracovní místo zaslaná e-mailem

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Můžete nám zaslat Vaši žádost o pracovní místo e-mailem. Získáme tak Váš e-mail a údaje, které jste nám v e-mailu poskytli.

Vaše údaje nepředáváme třetím osobám. Údaje budou použity výhradně pro zpracování Vaší žádosti o místo.

2. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů z e-mailu, ve kterém se ucházíte o pracovní místo, slouží pouze ke zpracování Vaší žádosti.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a § 26 Zákona o ochraně údajů (BDSG).

4. Doba uložení

Po dokončení procesu žádosti o pracovní místo budou údaje uloženy po dobu až dvou měsíců. Nejpozději po uplynutí dvou měsíců budou Vaše údaje vymazány. V případě zákonné povinnosti budou údaje uloženy v rámci platných ustanovení.

Dodatečné osobní údaje získané během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

5. Možnost podání námitek a možnost odstranění

Uchazeč má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů. V takovém případě však již není možné brát žádost o pracovní místo v úvahu.

Uchazeč napíše e-mail za účelem změny údajů nebo zašle upravené přílohy.

Veškeré osobní údaje, které byly uloženy v průběhu elektronického procesu žádosti o pracovní místo, budou v tomto případě vymazány. 

  • E-mail

Po ukončení procesu žádosti o pracovní místo budou údaje uloženy po dobu až dvou měsíců. Vaše údaje budou smazány nejpozději po uplynutí dvou měsíců. V případě zákonné povinností budou údaje uloženy v rámci platných ustanovení.

Uchazeč napíše e-mail za účelem změny údajů nebo zašle upravené přílohy.

 

 

 

    IX.        Hosting

Webové stránky jsou hostovány na serverech poskytovatele služeb, kterého jsme pověřili.

Naším poskytovatelem služeb je:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG

Servery automaticky shromažďují a ukládají informace do tzv. log databází serveru. Tyto informace Váš prohlížeč přenáší automaticky při návštěvě webových stránek. Uložené informace jsou: 

Typ prohlížeče a verze prohlížeče

Použitý operační systém

URL

Název hostitele přístupového počítače

Čas požadavku serveru

IP adresa

Společné vedení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. Evidence těchto dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazování a optimalizaci svých webových stránek – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

S příslušným poskytovatelem služeb jsme uzavřeli smlouvu o zpracování požadavků, ve které jsme příslušnému poskytovateli služeb uložili povinnost chránit uživatelská data a nepředávat je třetím osobám.  

Sídlo serveru webových stránek je z geografického hlediska v Německu.

   X.        Použité pluginy

Pro různé účely používáme pluginy. Použité pluginy jsou uvedeny níže:

Použití YouTube

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme pluginy z YouTube, YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dále jen YouTube), které jsou provozovány Googlem. Plugin z YouTube používáme k vkládání videí na naše webové stránky. Při návštěvě našich webových stránek se Váš prohlížeč připojí k serverům YouTube. Takto může dojít k ukládání a vyhodnocování osobních údajů, především aktivity uživatele (např. jaké stránky navštívil a na jaké položky kliknul) a informací o zařízení a prohlížeči (např. IP adresa a operační systém. Nemáme žádný vliv na obsah pluginu. Pokud jste se během návštěvy přihlásili k Vašemu účtu YouTube, může YouTube přiřazovat k tomuto účtu Vaše návštěvy webových stránek. Interakcí s tímto pluginem jsou tyto informace přenášeny přímo na YouTube a tam jsou ukládány. 
Další informace o shromažďování a ukládání údajů prostřednictvím Googlu získáte zde:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Účel zpracování údajů

Používání pluginů YouTube slouží ke zlepšování uživatelské přístupnosti a přitažlivému vzhledu našich webových stránek.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

4. Doba uložení

Vaše osobní informace budou uloženy tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jak je stanoveno zákonem, např. pro daňové a účetní účely.  

5. Možnost podání námitek a možnost odstranění

Můžete zabránit evidenci a zpracování Vašich osobních údajů, které Google provádí, tak, že zastavíte ukládání cookies třetích stran na Vašem počítači tak, že použijete funkci podpůrného prohlížeče "Do Not Track", deaktivujete spuštění kódu skriptu na Vašem prohlížeči nebo nainstalujete blokování skriptů např. NoScript (www.noscript.net) nebo Ghostery (www.ghostery.com).
Pomocí níže uvedeného odkazu můžete deaktivovat používání Vašich osobních údajů prostřednictvím Google:
https://adssettings.google.de
Další informace o možnosti podání námitek vůči Googlu a možnosti odstranění naleznete na:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
Google se navíc podřídil Dohodě o ochraně soukromí (Privacy Shield) mezi Evropskou unií a USA a dle této dohody provedl certifikaci. Na základě této dohody se Google zavázal dodržovat standardy a předpisy evropského práva na ochranu osobních údajů. Bližší informace naleznete v následujícím odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Použití bootstrapu

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich internetových stránkách používáme OpenSource Framework Bootstrap. Ten je načten prostřednictvím distribuční sítě bootstrapcdn.com. Poskytovatelem této služby je MaxCDN DBA StackPath, 2021 McKinney Ave., Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA (dále jen StackPath). Používáním  BootstrapCDN se na Vašem počítači spustí cookies a dochází k ukládání uživatelských dat. Takto může dojít k ukládání a vyhodnocování osobních údajů, především aktivity uživatele (např. jaké stránky navštívil a na jaké položky kliknul) a informací o zařízení a prohlížeči (např. IP adresa a operační systém).
Další informace o shromažďování a ukládání dat prostřednictvím StackPath naleznete zde:
https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

2. Účel zpracování údajů

Používání Bootstrap slouží k vylepšování našich webových stránek a jejich uživatelské přístupnosti.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

 

4. Doba uložení

Vaše osobní informace budou uloženy tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jak je stanoveno zákonem, např. pro daňové a účetní účely.  

5. Možnost podání námitek a možnost odstranění

Můžete zabránit evidenci a zpracování Vašich osobních údajů, které StackPath provádí, tak, že zastavíte ukládání cookies třetích stran na Vašem počítači tak, že použijete funkci podpůrného prohlížeče "Do Not Track", deaktivujete spuštění kódu skriptu na Vašem prohlížeči nebo nainstalujete blokování skriptů např. NoScript (www.noscript.net) nebo Ghostery (www.ghostery.com).
Další informace o možnosti podání námitek vůči StackPath a možnosti odstranění naleznete na:
https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/
StackPath se navíc podřídil Dohodě o ochraně soukromí (Privacy Shield) mezi Evropskou unií a USA a dle této dohody provedl certifikaci. Na základě této dohody se StackPath zavázal dodržovat standardy a předpisy evropského práva na ochranu osobních údajů. Bližší informace naleznete v následujícím odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vystaveno s podporou  DataGuard.